LAATSTE NIEUWS
dinsdag 16 april 2024
Home arrow Archief arrow 22.01.2010: WMO-beleid 2010-2011
 
HOOFDMENU
Home
AGENDA
Wijknieuws
Interessante websites
Contact met ons
HART VOOR DUKENBURG
Zoeken
Archief
22.01.2010: WMO-beleid 2010-2011 PDF Afdrukken E-mail

Nieuw WMO-beleid 2010-2011

Participatiemogelijkheden centraal in nieuw Wmo-beleid 2010-2011

Het college van burgemeester en wethouders stelt nieuwe accenten voor in het Wmo-beleid de komende twee jaar. Het stimuleren en faciliteren van actieve deelname aan de samenleving door kwetsbare groepen staat centraal, bijvoorbeeld via sociale contacten, scholen van vrijwilligerswerk en het volgen van cursussen. Een aantal van de maatregelen moet bovendien zorgen voor alternatieven na bezuinigingen op AWBZ-voorzieningen.

Het college heeft een nieuw beleidsplan voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning in 2010 en 2011 opgesteld, waarin het accent op participatie ligt. Ook vragen de bezuinigingen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten nu om herijking van het gemeentelijk beleid.

Deelname aan de samenleving kan op diverse manieren, variërend van betaald werk, leerwerktrajecten en scholing tot vrijwilligerswerk, deelname aan algemene voorzieningen (zoals cursussen) en (ondersteuning bij) sociale contacten. Veel mensen nemen hiertoe zelf initiatief en de gemeente Nijmegen faciliteert al een groot deel van de activiteiten, bijvoorbeeld via sportverenigingen en de amateurkunstverenigingen (zoals toneel, koren). Een aantal kwetsbare groepen mensen (met beperkingen, ouderen, allochtone ouderen) heeft extra ondersteuning nodig om te kunnen participeren. De gemeente wil daartoe bijvoorbeeld in de komende jaren de toegankelijkheid van culturele instellingen voor mensen met beperkingen vergroten, een sportmaatjesproject opstarten en activiteiten in de wijken ontwikkelen voor zodat mensen met en zonder beperkingen met elkaar in contact komen. Ook gaat de gemeente meer aandacht schenken aan vrijwilligersbeleid, mantelzorgers beter ondersteunen en een appèl doen op mensen die het arbeidsproces gaan verlaten om vrijwilligerswerk te gaan doen. Daarnaast krijgt de interculturalisatie van zorginstellingen blijvende aandacht.

Veel van de genoemde maatregelen dienen ook als alternatief voor mensen die niet langer een beroep kunnen doen op de AWBZ vanwege bezuinigingen (AWBZ-pakketmaatregel). Tot het moment dat daar waar nodig structurele alternatieven zijn georganiseerd, worden de meest urgente knelpunten opgelost. Hierover zijn met SWON reeds afspraken gemaakt. Zo is de dagopvang voor ouderen verlengd tot 1 april.

Onder de noemer ‘de kanteling’ tracht de gemeente bij de aanvraag van een Wmo-voorziening voortaan een completer beeld te krijgen van de omstandigheden van een cliënt (dus bijvoorbeeld ook inkomen, sociale contacten). De gemeente gaat bij het bieden van ondersteuning eerst kijken naar wat mensen zelf zouden willen en kunnen, indien nodig met hulp vanuit hun eigen omgeving of door inzet van vrijwilligers. Kortom, niet de gevraagde voorziening is uitgangspunt maar wat mensen nodig hebben om te kunnen participeren: van claim- naar vraaggericht. Nijmegen wordt één van de 12 pilots in het landelijk project ‘de kanteling’ van de VNG, Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO) en Programma Versterking Cliëntenpositie(VCP).

De gemeente wil verder meer regie nemen op het Wmo-terrein; op beleidsniveau (als opdrachtgever, animator en verbinder), op wijkniveau en op cliëntniveau. Er moet meer verbinding komen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, cultuur en sport, bijvoorbeeld tussen ouderenvoorzieningen, en tussen de Wmo en AWBZ.

Om de bezuinigingen in de AWBZ tijdig te kunnen opvangen, vraagt het college de raad om uiterlijk in februari 2010 een besluit te nemen.

Betrokkenen in de uitvoering van de Wmo en cliënten hebben in een aantal themabijeenkomsten actief meegewerkt aan de totstandkoming van dit nieuwe beleidsplan. Daarnaast is het proces begeleid door een klankbordgroep met vertegenwoordigers vanuit de adviescommissies Seniorenraad, Platform Gehandicaptenbeleid Nijmegen, Adviescommissie Allochtonen en Adviescommissie Homo-/lesbisch beleid. Het college heeft de commissies ook advies gevraagd over het concept-Wmo-beleidsplan, dat op hoofdlijnen ook ondersteund werd.

Bron Gemeente Nijmegen

 
(C) 2024 Tolhuis 20-er straten